การเปลี่ยน IP

การปรับเปลี่ยน IP

  • 16-20 มกราคม 2560 เปลี่ยน IP Address
  • 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยน IP คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและทดสอบการใช้งาน
  • 1 มีนาคม 2560 ยกเลิก IP Address ชุดเก่า