การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

*ควรใช้ Tablet หรือ Smartphone
**ก่อนการใช้งานต้องเปิด Location Services

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://rms.pltc.ac.th/log.php
2. เลือกตกลง

3. ต้องอนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันด้วย

4. เลือกอุณหภูมิร่างกาย
5. ป้อนเลขประจำตัวประชาชน
6. เลือกตกลง