บันทึกเหตุการณ์

14 มีนาคม 2560 ช่วงบ่ายไฟฟ้าดับที่อาคาร 4

15 มีนาคม 2560 ช่วงบ่าย Link Uninet มีปัญหาที่ส่วนกลาง