ฝนตก + น้ำรั่วซึม = อุปกรณ์เสียหาย

      Comments Off on ฝนตก + น้ำรั่วซึม = อุปกรณ์เสียหาย

14 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 15.30 น. ณ ห้องควบคุมระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ เกิดปรากฏการน้ำรั่วซืมเนื่องจากฝนตกทำให้อุปกรณ์เครือข่าย (Router) เกิดความเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

1. ปิดระบบคอมพิวเตอร์ Server ทั้งหมด
2. ทำความสะอาดน้ำที่รั่วซึม
3. วันที่ 15 มิถุนายน ดำเนินการย้ายอุปกรณ์เครือข่ายไปบริเวณที่น้ำรั่วซึมไม่ถึง (ทำให้ระบบเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้ และเมื่อเวลา 13.00 เริ่มเปิดใช้งานระบบเครือข่ายบางส่วน)
4. วันที่ 16 มิถุนายน เปลี่ยนอุปกรณ์ Router โดยนำอุปกรณ์เก่าอายุประมาณ 10 ปี มาใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วันที่ 18 มิถุนายน จะทำการตรวจสอบความเสียหายอุปกรณ์ Router และประเมินผลการใช้งานอีกครั้ง
6. ผลจากการตรวจสอบ สามารถทำงานได้เป็นปกติ วันที่ 18 มิถุนายน เวลาประมาณ 15.00 น. เปิดใช้งานอีกครั้ง