Monthly Archives: February 2017

การเปลี่ยน IP

การปรับเปลี่ยน IP 16-20 มกราคม 2560 เปลี่ยน IP Address 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 เปลี่ยน IP คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและทดสอบการใช้งาน 1 มีนาคม 2560 ยกเลิก IP Address ชุดเก่า