การตั้งค่า Internet Time

ผู้ที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สามารถตั้งค่าวัน-เวลาแบบอัตโนมัติได้ โดยรับข้อมูลจาก Time server มีขั้นตอนดังนี้ 1. Control Panel > Date and Time > Internet Time (Windows 10) 2. Change settings…