การตรวจสอบระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน-นักศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา

การตรวจสอบระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน-นักศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา

เข้าสู่ระบบ RMS https://rms.pltc.ac.th
1. เลือกระบบนักเรียน
2. กลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษา
3. เลือกชั้นเรียน/เลือกกลุ่ม
4. เลือกการสแกน

ตรวจสอบข้อมูลภาพรวมการสแกน
5. เลือกกิจกรรมระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา
6. ระบุช่วงวันเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
7. คลิกเรียกดูข้อมูล

8. สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel หรือ คลิกดูข้อมูลเป็นรายบุคคล

ตรวจสอบข้อมูลการสแกนอย่างละเอียด ในแต่ละวัน
9. กำหนดวันเริ่มต้นสิ้นสุด
10. ข้อมูลสำหรับระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา
11. เรียกดูข้อมูล
12. ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel