การนำ URL ใบประกาศจากประวัติการฝึกอบรมในระบบ RMS ไปใส่ใน ID-Plan

การนำ URL ใบประกาศจากประวัติการฝึกอบรมในระบบ RMS ไปใส่ใน ID-Plan

1. ระบบบุคลากร
2. ประวัติการฝึกอบรม
3. คลิกดาวน์โหลดใบประกาศ

4. คัดลอก URL (Copy Link)
**สามารถคัดลอก URL(Link) คำสั่ง/บันทึกข้อความในระบบสารบรรณเหมือนขั้นตอนนี้ได้