การประเมินครูผู้สอนด้วยระบบ RMS

การประเมินครูผู้สอนด้วยระบบ RMS

1. เข้าสู่ระบบ RMS ด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน
ค่าเริ่มต้นชื่อผู้ใช้คือรหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปีเกิด

2. คลิกประเมินครู

  1. เลือกภาคเรียนปัจจุบัน
  2. เลือกรายวิชา
  3. คลิกเลือก
  1. เลือกลำดับคะแนน ตามรายการประเมิน
  2. ยืนยันข้อมูลว่าถูกต้อง และทำการบันทึกข้อมูล
  3. ให้ทำซ้ำจนครบทุกรายวิชา