การสมัครใช้บริการ Google Apps

การสมัครใช้งานสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร
2. นำส่งที่งานศูนย์ข้อมูลฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
3. รอดำเนินการ 2 วัน
วิธีที่ 2 ครูที่ปรึกษา/ครูประจำรายวิชา รวบรวมรายชื่อ1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร
2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และนักเรียน-นักศึกษาลงลายมือชื่อ
3. ครูที่ปรึกษาส่งรายชื่อที่งานศูนย์ข้อมูลฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
4. รอดำเนินการ 2 วัน

การสมัครใช้งานสำหรับบุคลากรใหม่

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร
2. นำส่งยังงานศูนย์ข้อมูลฯ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
3. รอดำเนินการ 2 วัน

*ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ลงทะเบียน (ตามขั้นตอนการลืมรหัสผ่านของ Google)