การแก้ไขรหัสผ่านของนักเรียน-นักศึกษาโดยครูที่ปรึกษา

1. เข้าสู่ระบบ RMS

2. เลือกระบบนักเรียน

3. เลือกกลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษา

4. เลือกชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ต้องการแก้ไข

5. เลือกแก้ไขรหัสผ่านสำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครอง

6. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ (เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ขนาด 8 – 16 ตัวอักษร)

7. เลือกเปลี่ยนรหัสผ่าน