Link Down 28 มกราคม 2565

28 มกราคม 2565 เ…

Link Down 3-5 มกราคม 2565

3 มกราคม 2565 เว…

Link Down 22-27 ธันวาคม 2564

22 ธันวาคม 2564 …

Link Down 15-23 ธันวาคม 2564

15 ธันวาคม 2564 …

การตอบโพลแบบสำรวจ

การตอบโพลแบบสำรว…

การบันทึกข้อมูลการสอนออนไลน์ในตารางสอน

การบันทึกข้อมูลก…

การส่งออกข้อมูลบันทึกหลังการสอนจากระบบ RMS

การส่งออกข้อมูลบ…

การนำ URL ใบประกาศจากประวัติการฝึกอบรมในระบบ RMS ไปใส่ใน ID-Plan

การนำ URL ใบประก…

การตรวจสอบระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน-นักศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา

การตรวจสอบระบบติ…

ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ระบบติดตามอุณหภู…