การเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi สำหรับ Android วิธีที่ 2

การใช้งานเครือข่าย @PLTCs-WiFi จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้งานเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ส่วนครั้งต่อไปเมื่อผู้ใช้งานอยู่บริเวณที่มีสัญญาณ @PLTCs-WiFi อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อและลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ
**ข้อมูลการใช้งานจะถูกบันทึกตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

  1. การตั้งค่า > Wi-Fi > เลือก SSID @PLTCs-WiFi

2. เลือก ตั้งค่า/Advanced options

3. ตั้งค่าการใช้งานดังนี้

4. หลังจากเชื่อมต่อ @PLTCs-WiFi จะปรากฏดังรูป ในการใช้งานครั้งต่อไปเมื่อผู้ใช้งานอยู่บริเวณที่มีสัญญาณ @PLTCs-WiFi อุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อและลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ (ควรเข้าใช้งานบนอุปกรณ์ของตนเองเท่านั้น)

4. หากต้องการยกเลิกการใช้งานอย่างถาวร จากขั้นตอนที่ 3 ให้เลือก ลืม/Forgot Network