การตั้งค่า Internet Time

ผู้ที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สามารถตั้งค่าวัน-เวลาแบบอัตโนมัติได้ โดยรับข้อมูลจาก Time server มีขั้นตอนดังนี้

1. Control Panel > Date and Time > Internet Time (Windows 10)

2. Change settings…

2016-11-19_113625

 

3. ในช่อง server ให้ใส่ time.pltc.ac.th (คลิก Update Now เพื่อรับค่า)

4. ตั้งค่า Internet Time เสร็จเรียบร้อย

2016-11-19_113916