การสร้างรายวิชาในอีเลิร์นนิง

การสร้างรายวิชาใ…

การสร้างแบบทดสอบสำหรับหน่วยการเรียนรู้

การสร้างแบบทดสอบ…

การนำเข้าแบบทดสอบ

การนำเข้าแบบทดสอ…

การสร้างประเภทคำถาม

การสร้างประเภทคำ…

การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ GIFT format

การสร้างแบบทดสอบ…

การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ Aiken format

การสร้างแบบทดสอบ…

การเพิ่มผู้เรียนในรายวิชาด้วย Enrolment key

การเพิ่มผู้เรียน…

การใช้งาน e-Learning ครั้งแรก

การใช้งาน PLTC e…