Link Down 24 ธันวาคม 2565

24 ธันวาคม 2565 …

Link Down 20-21 ธันวาคม 2565

20 ธันวาคม 2565 …

การสร้างรายวิชาในอีเลิร์นนิง

การสร้างรายวิชาใ…

การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลด้วย Google Site แต่ผู้อื่นดูไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการ…

Link Down 28 มกราคม 2565

28 มกราคม 2565 เ…

Link Down 3-5 มกราคม 2565

3 มกราคม 2565 เว…

Link Down 22-27 ธันวาคม 2564

22 ธันวาคม 2564 …

Link Down 15-23 ธันวาคม 2564

15 ธันวาคม 2564 …

การตอบโพลแบบสำรวจ

การตอบโพลแบบสำรว…

การบันทึกข้อมูลการสอนออนไลน์ในตารางสอน

การบันทึกข้อมูลก…