Link Down 6 มีนาคม 2566

6 มีนาคม 2566 ตั…

ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi

ลงชื่อเข้าใช้เคร…

แจ้งปรับเปลี่ยนชื่อ WiFi (SSID)

การเชื่อมต่อ PLTC-Net+ สำหรับ Android

PLTC-Net+ เป็นกา…

การเชื่อมต่อ PLTC-Net+ สำหรับ IOS

PLTC-Net+ เป็นกา…

การลบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

สำหรับ IOS สำหรั…

Link Down 24 ธันวาคม 2565

24 ธันวาคม 2565 …

Link Down 20-21 ธันวาคม 2565

20 ธันวาคม 2565 …

การสร้างรายวิชาในอีเลิร์นนิง

การสร้างรายวิชาใ…

การแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลด้วย Google Site แต่ผู้อื่นดูไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการ…