การสร้างรายวิชาในอีเลิร์นนิง

การสร้างรายวิชาในอีเลิร์นนิง

1. หน้าหลัก
2. ประเภทของรายวิชา
3. เลือกแผนกวิชาที่สังกัด

4. คลิกเพิ่มรายวิชา ที่ด้านล่างของรายวิชา

5. ข้อมูลรายวิชา

  • ชื่อเต็มรายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา เช่น 30128-2004 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • ชื่อย่อรายวิชา รหัสวิชา เช่น 30128-2004
  • การมองเห็น แสดง