การสร้างแบบทดสอบสำหรับหน่วยการเรียนรู้

การสร้างแบบทดสอบสำหรับหน่วยการเรียนรู้

 1. เลือกรายวิชา
 2. เมนูการกระทำ
 3. เริ่มการแก้ไขในหน้านี้
 1. แก้ไขชื่อหัวข้อตามต้องการ โดยคลิกที่ Edit topic name (รูปดินสอ)
 2. เพิ่มแบบทดสอบโดยคลิก เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล

6. เลือกแบบทดสอบ > เพิ่ม

 1. ตั้งค่าดังนี้
  7.1 ทั่วไป > ชื่อ เช่น แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

7.2. กำหนดเวลา
7.2.1. กำหนดวันแรกที่สามารถทำแบบทดสอบได้
7.2.2. กำหนดวันสุดท้ายที่อนุญาตให้ทำแบบทดสอบ
7.2.3. เวลาในการทำแบบทดสอบ
7.2.4. เมื่อหมดเวลาสอบ ควรเลือก Open attempts are submitted automatically

7.3. คะแนนที่ได้
จำนวนครั้งที่ทำข้อสอบได้ ในกรณีที่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถเลือกวิธีการตัดเกรดได้

7.4. Review options ใช้กำหนดตัวเลือกในการแสดง จำนวนครั้งที่ทำแบบทดสอบ คะแนน คำตอบที่ถูกต้อง หลังจากทำแบบทดสอบ

จากตัวอย่างดังรูปหมายถึงเมื่อส่งแบบทดสอบแล้วจะแสดงคะแนนให้ผู้สอบได้รับทราบ และหากยังเปิดการใช้งานแบบทดสอบนี้อยู่ผู้เรียนจะยังสามารถดูคะแนนได้

7.5. Extra restrictions on attempts ใช้ตั้งค่ารหัสผ่านก่อนเข้าทำแบบทดสอบ

7.6. บันทึกและกลับไปยังรายวิชา

 1. เพิ่มข้อสอบจากธนาคารข้อสอบลงในแบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
  8.1 คลิกหัวข้อแบบทดสอบที่ต้องการ

8.2. คลิกแก้ไขแบบทดสอบ

8.3. แก้ไขแบบทดสอบ
8.3.1. กำหนดคะแนนเต็มให้กับแบบทดสอบ > บันทึก
8.3.2. เลือกสลับคำถาม
8.3.3. เพิ่ม > จากธนาคารข้อสอบ

8.3.4. เลือกคำถามจากธนาคารข้อสอบ > เพิ่มคำถามที่เลือกในแบบทดสอบ

8.3.5. ผลที่ได้จากการเพิ่มข้อสอบในแบบทดสอบ