การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ Aiken format

การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ Aiken format

  1. ไม่ต้องมีเลขข้อ
  2. บันทึกข้อมูลแบบ UTF-8 และมีรูปแบบเป็น text format
  3. ควรใช้ตัวอักษร A, B, C, …. แสดงรายการตัวเลือก และคำตอบ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อใดต่อไปนี้ คือหมายเลข MAC Address
A) 192.168.0.1
B) 00-0F-5E-01-02-C8
C) AB:00:09:AF:ZB:DH
D) 10011101110001
ANSWER: B

ตัวอย่างที่ 2

$$ 2^3 + 5^2 $$ มีค่าเท่าไร
A) 16
B) 19
C) 31
D) 33
ANSWER: D

ตัวอย่างที่ 3

$$ 2^3 + \sqrt{64}\ $$ มีค่าเท่าไร
A) 16
B) 19
C) 31
D) 33
ANSWER: A