การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ GIFT format

การสร้างแบบทดสอบ ในรูปแบบ GIFT format

  1. ไม่ต้องมีเลขข้อ
  2. บันทึกข้อมูลแบบ UTF-8 และมีรูปแบบเป็น text format
  3. ใช้สัญลักษณ์ Tilde (~) แสดงรายการตัวเลือก และเครื่องหมายเท่ากับ (=) สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง

ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็มในภาษา C{
~-320
~45
=-31.80
~1456
}