Link Down 6 มีนาคม 2566

6 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.28 น.
การเชื่อมต่อเครือข่าย Uninet มีปัญหาการด้าน Latency (loss>20%) กับผู้ให้บริการทำให้การใช้งานเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะ ๆ

6 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.34 น.
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ (Uninet) ได้ (loss 100%)

6 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 21.45 น.
การเชื่อมต่อเครือข่าย Uninet สามารถใช้งานได้เป็นปกติ