การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

ปรับปรุงครั้งที่ 3 : 2 มกราคม 2565
*ควรใช้ Tablet หรือ Smartphone
**ก่อนการใช้งานต้องเปิด Location Services

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://rms.pltc.ac.th/log.php?sys_id=01&school_id=01
หรือ เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ http://www.pltc.ac.th ที่ Top Menu
เลือก ลงชื่อปฏิบัติงาน (ครู/เจ้าหน้าที่)

2. อนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

3. เลือกอุณหภูมิร่างกาย
4. ป้อนเลขประจำตัวประชาชน
5. เลือกตกลง

หมายเหตุ QR Code สำหรับเข้าลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด

การลงชื่อปฏิบัติงาน สำหรับครู-เจ้าหน้าที่ (JPG)