ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ปรับปรุงครั้งที่ 2 : 2 มกราคม 2565
*ควรใช้ Tablet หรือ Smartphone
**ก่อนการใช้งานต้องเปิด Location Services

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://rms.pltc.ac.th/log.php?sys_id=03&school_id=01
    หรือ เข้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ http://www.pltc.ac.th/ ที่ Top Menu
    เลือก ระบบติดตามอุณหภูมิ (นร./นศ.)

2. อนุญาตการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน

  1. เลือกอุณหภูมิร่างกาย
  2. ป้อนรหัสนักเรียน-นักศึกษา
  3. เลือกตกลง

หมายเหตุ QR Code สำหรับป้อนข้อมูลระบบติดตามอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนนักศึกษา

ดาวน์โหลด

ระบบติดตามอุณหภูมิร่างกาย (JPG)